Общинска избирателна комисия Лом


РЕШЕНИЕ
№ 130
Лом, 13.02.2020

ОТНОСНО: Запитване до Комисията за противодействие на корупцията избрана от Общински съвет Лом и Комисията за противодействие на корупцията по смисъла на ЗПКОНПИ

Постъпило е уведомление на основание чл.34, ал.6 от ЗМСМА във вр. с чл.34, ал.5, т.3 от ЗМСМА, от  общинският съветник Михаил ***** Михайлов, ЕГН********** до ОИК-Лом, вх.№ вх.№ 202/28.11.2019г. В него се навеждат твърдения, че  към момента на обявяване на изборните резултати е бил едноличен собственик на капитала и управител на две търговски дружества, за които е предприел действие за излизане от тях, като това обстоятелство е вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ.

След извършена служебна проверка  в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ е установено, че за първото търговско дружество е извършена промяна собственост и управител. Няма отговор на въпроса дали новия управител и едноличен собственик на капитала  не е бащата на общинския съветник или просто е съвпадение на имена.  Няма отговор и на въпроса: Дали общинския съветник с правоприемника-приобретател на търговските дружества са „свързани лица“ по смисъла на §1, т.15, буква „а“ от допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество? Наличието или липсата  на доказателства  за „свързани лица“,  се установява от Комисията за прeдотвратяване и разкриване на конфликт на интереси избрана от Общинският съвет-Лом и Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество по смисъла на ЗПКОНПИ.

Обстоятелството, че общинският съветник с молбата –уведомление подадена на основание  чл.34, ал.6 от ЗМСМА във вр. с чл.34, ал.5, т.3 от ЗМСМА, до ОИК-Лом изрично е посочил, че вече не е едноличен собственик , управител и представител на търговските дружества, което предполага наличие на сключени договори между управляваните от него дружества и Община Лом. ОИК-Лом не разполага с доказателства  за наличие на такива договори и не е в правомощията й да изисква от Община Лом данни за такива договори. Такава проверка е от компетенцията на посочените по-горе комисии. При установяване на наличие на такива договори  между Община Лом и търговските дружества управлявани от Общинския съветник, е налице „конфликт на интереси“ по смисъла на чл.59, ал.3 от ЗПКОНПИ, което от своя страна води до „несъвместимост“.

За второто търговско дружество, няма никакви данни в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ, което води до извода, че вероятно данните  в молбата-увдомление са посочени некоректно.

Към молбата-уведомление няма приложена декларация от общинския съветник съгласно чл.34, ал.1 т.1 от ЗПКОНПИ.

 На сраницата на Общински съвет-Лом няма побликувани декларациите на Общинските съветници  по смисъла на чл.40,ал.1 от ЗПКОНПИ.

В проведените дебати по време на заседанието на ОИК-Лом се изразиха  становища, че в публичното пространство се споделя мнение, че между Община Лом и дружествата на Общинският съветник има сключени договори за обществени поръчки за ремонти на общнски имоти за стотици хиляди лева.

Споделят  се също така и мнения, че това не е единствения случай и има сключени договори, за доставки на стоки и услуги, наеми и аренди между Община Лом с  фирми на други общински съветници и кметове на кметства  и техни близки и роднини, което съгласно закона предтавлява конфликт на интереси и несъвместимост със заемащите висша публична длъжност общински съветници и кметове на кметства.

За да се отговори адекватно на общественоста на гр.Лом, и с оглед законосъоброзно прилагане правомощията си ОИК-Лом, е необходимо да се  направи запитване  до Комисията за прeдотвратяване и разкриване на конфликт на интереси избрана от Общинският съвет-Лом и  Комисията за противодействие на корупцията по смисъла на ЗПКОНПИ, с поставените въпроси.     

Предвид изложеното    Общинската избирателна комисия в гр. Лом

РЕШИ:

      Възлага на председателя и секретаря на ОИК-Лом да изготвят запитване до Комисията за противодействие на корупцията избрана от Общински съвет Лом и  Комисията за противодействие на корупцията по смисъла на ЗПКОНПИ, със следните въпроси:

 1. Подадена ли е в срок декларация по чл.35, ал.1 т.1 и 3 от ЗПКОНПИ от общинския съветник Михаил ********* Михайлов, ЕГН************** и извършена ли е провека по нея? Има ли сключени и действащи неприключили към датата на обявяване на изборните резултата 28.10.2019г. договори между Община Лом и управляваните от общинския съветник Михайлов търговски дружества „ДИКИСТРОЙ“ ЕИК 111560974 и с „ДЗЗД „ДИ-СИ 2019“, БУЛСТАТ 177404704, с какъв предмет и за какъв срок са? Установени ли са обстоятелства за наличие на „свързани лица“ и „конфликт на интереси“, водещи до „несъвместимост“ с положението на общинския съветник като заемащ висша публична длъжност?  
 2. Подали ли са своевременно всички общински съветници и кметове на кметства от Община Лом декларации съгласно изискванията на чл.35, ал.1 т.1 и 3 от ЗПКОНПИ? Има ли някой който да не подал декларации в предвидения от закона срок?
 3. Комисията за прeдотвратяване и разкриване на конфликт на интереси избрана от Общинският съвет-Лом извърила ли е проверка и анализ на декларациите? Изискала ли е справка от кмета на Община Лом за всички налични сключени и неприключили действието договори, към датата на обявяване на изборните резултати 28.10.2019г.? Изискала ли е от ГРАО справка за родствените връзки на избраните Общински съветници и кметове на населени места за установяване на „свързани лица“ съгласно §1., т.15 от допълнителните разпоредби на ЗКОМПИ? Извършена ли е проверка и установени ли са данни в противоречие с чл.59, ал.2 от ЗКОМПИ? Установила ли е конфликт на интереси на лица от състава на Обински съвет-Лом и кметове на кметства на територията на Община Лом? Извършила ли е справка в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ за фирми свързани с лицата заемащи висша публична длъжност-Общински съветници и кметове на кметства? Извършила ли е проверка за наличие на „свързани лица“ с общински съветници и кметове на кметства и техни фирми, сключили договори с Община Лом, за наеми, аренди, доставки на стоки и услуги, ремонти   на Общински предприятия, училища, детски градини, Общинската болница и други придприятия с общинско участие?
 4. Установени ли са случаи на „свързани лица“ по смисъла на §1, т.15, буква „а“ от допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество?
 5. Постъпвали ли са конкретни сигнали за конфликт на интереси и установили ли са случаи на „несъвместимост“ по смисъла на §1, т.7, от допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество? Извършена ли е проверка и какъв е резултата от нея? 
 6. При всички установени случаи на несъвместимост, по смисъла на §1, т.7,   от допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, следва да бъде уведомена писмено ОИК-Лом, като ни бъдат предоставени и заверени копия на писмените доказателства.

                Решението може да се обжалва по реда на АПК.

Председател: Драган Георгиев Цветанов

Секретар: Петър Асенов Петров

* Публикувано на 02.03.2020 в 18:23 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  2627282930 

Решения

 • № 130 / 13.02.2020

  относно: Запитване до Комисията за противодействие на корупцията избрана от Общински съвет Лом и Комисията за противодействие на корупцията по смисъла на ЗПКОНПИ

 • № 129 / 13.11.2019

  относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник и обявяване за избран следващия от кандидатската листа на ПП ГЕРБ

 • № 128 / 01.11.2019

  относно: Допълване на Решение №121 от 28.10.2019г. на ОИК-Лом за избиране на кмет на кметство с.Ковачица

всички решения